Order Now
  Delivery ($3)   Pickup
45 min
25 min

Appetizer Sashimi

2 salmon, 3 tuna
Appetizer Sashimi
Original Photo

$ 9.95